mail  ilgin_postasi@hotmail.com - http://kral.web.tr    tel  0542 396 28 67

deneme deneme deneme

HABERLER / DUYURULAR

Ilgın Gökçeyurtta 901m² bahçe icradan satılıktır
27 Subat 2023, 17:45

T.C.
ILGIN İCRA DAİRESİ
2020/294 TLMT.
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA
AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Ilgın İlçe, GÖKÇEYURT-GÜMÜŞ Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 222 Ada, 17 Parsel, Değerleme konusu taşınmaz; Konya İli, Ilgın İlçesi, Gökçeyurt-Gümüş Mahallesi, 222 ada 17Parsel 'Bahçe' vasıflı taşınmazdır. Tapu kaydındaki yüzölçümü 901,23m²dir. Keşif tarihi itibari 222 ada 17 nolu taşınmaz üzerinde Bodrum + Zemin kat betonarme mesken olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. Ayrıca üzerinde de çeşitli sayıda ve farklı türlerde meyve ve orman ağaçları mevcuttur. Geometrik olarak Yaklaşık dikdörtgen bir şekle sahip olan taşınmaz, eğimli bir topografik yapıya sahiptir. Dava konu taşınmaz doğu yönünden kadastro yoluna(12060.Sk) cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım bu yollar üzerinden sağlanmaktadır. Parselin diğer cephelerinde arsa vasıflı komşu parseller yer almaktadır. Çevresi benzer özellikteki araziler ile çevrilidir. Çevresinde tek ve iki katlı plansız yapılar olduğu gözlemlenmiştir. Çevresinde her türlü alt yapı tesisleri olan yol, elektrik ve su yapılarının yapılı olduğu belirlenmiştir. Dava konusu taşınmaz, kamusal ve sit alanı dışında yer almakta olup, kısıtlılık halinin bulunmadığı belirlenmiştir. Dava konusu taşınmaz yaklaşık olarak Şehit Mustafa Kozlu İlkoku ve ortaokuluna 620m, Ilgın Gökçeyurt Sağlıkevine 610 metre, Gökçeyurt Mahallesi Ulu Camine 675 metre, Yeşil Camine 340 metre mesafededir. Taşınmazın bulunduğu yer konum olarak, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, resmi kurumlara ve şehir merkezine uzak durumdadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden gelişmemiş durumdadır. Bölgenin alt yapı hizmetleri tam olup her türlü belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanılmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Parselin doğu cephesinde 120600 nolu sokağa yakın bölümde bodrum + zemin katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Yapı mesken olarak kullanılmaktadır. Alt katı depo, üst kat mesken olarak inşa edilmiştir. Yapının içi dışı boyalı ve sıvalıdır. Bodrum kat zeminleri düz beton, duvarları sıvalı boyalı, tavanlar sıvasızdır. Bodrum kat dış duvarları yapılmış iç bölme duvarları örülmemiş depo gibi bırakılmıştır. Bodrum kat kapısı demir doğramalıdır. Zemin kat yol tarafında su basman kotu hizasındadır. Bahçe tarafından bakıldığından 2 katlı yoldan bakıldığında ise tek katlı görünmektedir. Zemin kata giriş bahçe içinden 6 basamaklı merdiven çıkılarak yapılmaktadır. Zemin katın içerisinde 2 oda, 1 mutfak bulunmaktadır. Balkon sahanlığı pvc doğrama ile kapatılmıştır. Yapının pencereleri pvc doğrama kapıları ahşap doğramdır. İki kollektörlü güneş enerjili su ısıtma sistemi mevcuttur. Giriş kapısı çelik kapı olup giriş zeminler mermer döşelidir. Yapının batı ve güney cephesi balkondur. Güney cephesi pvc doğrama ile kapatılmıştır. Balkon olan kısımlar demir doğrama korkuluk ile geçilmiştir. Çatısı kiremit kaplı beşik çatıdır. 70-m² taban alanı, 160-m² toplam yapı alanı olan bina 3-A grubu yapılar sınıfına giren meskenin yıpranma payı % 12 dır. parselde ; 6-10 yaşlarında 2 adet badem ağacı, 1-5 yaşlarında 26 adet elma ağacı, 1-5 yaşlarında 14 adet ceviz ağacı, 16-20 yaşlarında 3 adet ceviz ağacı, 6-10 yaşlarında 9 adet kiraz ağacı, 6-10 yaşlarında 6 adet çam ağacı, 16-20 yaşlarında 4 adet meyve ağacı vardır. Bilirkişi raporunda taşınmazın zemin değeri 103.641,45 TL, Ağaçların değeri 5.428,00 TL, Mesken yapının değeri 450.000,00 TL olmak üzere, taşınmaza toplamda 559.069,45 TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Gökçeyurt -Gümüş Mahallesi Köy İçi Mevkii 222 Ada 17 Parsel Taşınmaz Ilgın / KONYA
Yüzölçümü : 160 m2
Kıymeti : 559.069,45 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Detaylar dosyasında, tapu kaydında mevcuttur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2023 - 10:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2023 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2023 - 10:05
Satış şartları:
1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
11- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
12-KDV, damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.